શ્રી સૌરાષ્ટ્ર લોહાણા મહાજન - આણંદ ... આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે ...
Facilities available in Amrutvadi
શુભ પ્રસંગો જેવા કે લગ્ન, રીશેપ્શન, ગરબા, Birthday Party, Meeting, conference, Exhibition, Sale વગેરે માટે આકર્ષક સુવિધા સાથે ના ત્રણ હોલ ની સગવડતા છે.
(1) First Floor A. C. Hall: (With 4 Rooms, Attached Bath)
              77’ x 46’ = 3542 Sq. Ft.
              Room:1 19’ x 12’ = 228 Sq.Ft.
              Room:2 19’ x 12’ = 228 Sq.Ft.
              Room:3 19’ x 12’ = 228 Sq.Ft.
              Room:4 20’ x 16’ = 320 Sq.Ft.
(2) Ground Floor Non A.C. Hall (With 2 Rooms)
              75’ x 40’ = 3000 Sq.Ft.
              Room:1 17’ x 15’ = 255 Sq.Ft.(Attached Bath)
              Room:2 16’ x 15’ = 240 Sq. Ft.
(3) Basement A. C. Hall
              60’ x 35’ = 2100 Sq.Ft.
(4) Parking Area:
              60’ x 50’ = 3000 Sq.Ft.
                Home                Amrutvadi               Activities               Mahila Mandal               Yuva Sangathan               Mrriage Beuro               Contact Us