શ્રી સૌરાષ્ટ્ર લોહાણા મહાજન - આણંદ ... આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે ...
શ્રી સૌરાષ્ટ્ર લોહાણા મહાજન ની કારોબારી સમિતિ
વર્ષ: ૨૦૧૪-૧૭
ક્રમાંક   નામ ઓફિસ ઘર મોબાઈલ
1 શ્રી જયેશભાઈ કેશવલાલ કારીયા - પ્રમુખ શ્રી ૨૫૫૦૩૨ ૨૪૯૬૫૨ ૯૮૨૪૬૬૪૦૦૧
2 શ્રી પ્રકાશભાઈ મોહનલાલ મીરાણી - ઉપપ્રમુખ શ્રી -- ૨૪૧૧૦૬ ૯૪૨૮૪૯૧૨૭૯
3 શ્રી નરેન્દ્રભાઈ જમનાદાસ માણેક - મંત્રી શ્રી -- -- ૯૪૨૬૭૩૮૨૬૪
4 શ્રી ધીરેન્દ્રભાઈ શાંતિલાલ ઠક્કર - આ. સભ્ય ૨૩૧૭૪૭ -- ૯૯૨૪૩૦૦૨૬૦
5 શ્રી અતુલભાઈ કાન્તિલાલ પાવાગઢી - આ. સભ્ય ૨૪૫૯૨૭ ૨૪૯૦૭૨ ૯૭૨૭૭૫૩૪૩૫
6 શ્રી કાન્તિલાલ પિતાંબરદાસ સાદરાણી - આ. સભ્ય ૨૩૭૬૩૫ ૨૨૯૭૯૮ ૯૪૨૭૫૯૩૪૩૭
7 શ્રી હસમુખલાલ પોપટલાલ કારીયા - આ. સભ્ય ૨૪૩૮૮૪ ૨૨૯૫૦૧ ૯૮૯૮૦૫૮૮૮૮
8 શ્રી મનસુખલાલ ચુનીલાલ કારીયા - આ. સભ્ય -- -- ૯૮૭૯૯૬૫૯૬૮
9 શ્રી નવનીતભાઈ ત્રિભોવનદાસ સાદરાણી - આ. સભ્ય ૨૪૧૩૩૨ ૨૬૬૫૭૦ ૯૮૨૫૨૮૨૬૫૫
10 શ્રી પ્રવિણચંદ્ર મોહનલાલ સાગલાણી - આ. સભ્ય ૨૫૫૫૯૨ ૨૫૫૫૯૩ ૯૮૨૫૨૮૩૭૩૮
11 શ્રી મનસુખલાલ ગોરધનદાસ ચોલેરા - આ. સભ્ય ૨૫૫૪૧૫ ૨૪૮૮૧૯ ૯૯૨૫૦૪૭૫૭૩
12 શ્રી અશ્વિનકુમાર રતિલાલ ખેતાણી - આ. સભ્ય -- ૨૩૦૯૧૪ ૯૪૨૮૪૩૭૧૧૪
13  કુ. રીનાબેન ચંદ્રકાન્તભાઈ કારીયા- આ. સભ્ય ૨૪૩૫૪૦ ૨૫૨૭૬૨ ૮૧૪૧૩૫૦૩૪૪
14 શ્રી મનસુખલાલ જમનાદાસ નથવાણી - આ. સભ્ય ૨૪૦૩૯૦ ૨૪૦૩૯૦ ૯૮૨૫૬૬૬૧૧૦
15 શ્રી શાંતિલાલ નાનજીભાઈ સાદરાણી - આ. સભ્ય ૨૪૩૮૨૮ ૨૫૦૫૭૦ ૯૩૭૭૬૨૮૭૨૭
16 શ્રી ડો. તુષારભાઈ પ્રાણજીવનદાસ કોટેચા - આ. સભ્ય -- -- ૯૮૩૯૫૦૩૮૭૫
17 શ્રી શંભુભાઈ દેવચંદભાઈ કારીયા - આ. સભ્ય -- -- ૯૭૨૩૮૭૦૦૨૬
18 શ્રી ચૈતન્યભાઈ ગુણવંતભાઈ રાજા - આ. સભ્ય ૨૪૩૬૧૦ ૨૯૦૨૫૩ ૯૮૨૫૦૪૧૪૧૪
19 શ્રી વિપુલભાઈ ધીરજલાલ ગણાત્રા - કો. ઓપ્ટ સભ્ય -- ૨૪૬૪૭૪ ૯૯૨૫૨૦૮૬૭૦
20 શ્રી મનોજભાઈ રમણીકલાલ જવાણી - કો. ઓપ્ટ સભ્ય -- -- ૯૪૨૮૬૬૦૦૭૨
21 શ્રી વિજયભાઈ બાબુલાલ પોપટ - કો. ઓપ્ટ સભ્ય -- -- ૯૪૨૬૨૭૬૦૨૦ s

                Home                Amrutvadi               Activities               Mahila Mandal               Yuva Sangathan               Mrriage Beuro               Contact Us